Daiichi Sankyo US unit buys Roxro Pharma to gain pain drug SPRIX