Xoma to stop testing drug as arthritis treatment

Xoma to stop testing drug as arthritis treatment