GlaxoSmithKline eyes $1.7B bid for respiratory partner Vectura: report